ZAPOJTE SA

grand3ZAPOJTE SA
DO PROJEKTU VÝSTAVY HISTORICKÉ MEDZNÍKY SLOVENSKA V 20. STOROČÍ

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum so sídlom na Bratislavskom hrade pripravuje na december 2002 výstavu Historické medzníky Slovenska v 20. storočí. Zámerom výstavy je múzejnými prostriedkami prezentovať dynamiku spoločenského vývoja a politických zvratov na Slovensku za uplynulých 100 rokov. V tejto súvislosti sa obraciame na širokú verejnosť s prosbou pomôcť rozšíriť prezentáciu témy o hodnotné a príťažlivé predmety viažuce sa predovšetkým k posledným 50 rokom 20. storočia. Ide o osobné pamiatky, letáky, fotografie a iné trojrozmerné predmety zachytávajúce politickú, náboženskú a občiansku represiu začiatkom 50. rokov, ďalej na obdobie obrodenej spoločnosti (1968), normalizačného procesu a obdobie nežnej revolúcie. Uvedené predmety je možné na výstavu zapožičať, darovať alebo odpredať do zbierok SNM Historického múzea.

Termín: august 2002
Kontakt: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
81436 Bratislava – Hrad
tel: 02/ 59341605
fax: 02/ 54414981
muzeum@snm-hm.sk
kurincova@snm-hm.sk
osykova@snm-hm.sk

P R O J E K T
výstavy venovanej 10. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky

Názov výstavy:
Historické medzníky Slovenska v 20. storočí
Usporiadateľ:
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
Termín:
december 2002 – december 2003
Lokalizácia:
II. poschodie Bratislavského hradu
(menší variant cca 460 m2, rozšírený variant 705 m2)
Kolektív autorov :
PhDr. Elena Kurincová
Mgr. Linda Osyková
Mgr. Marek Budaj
Manažér výstavy:
Mgr. Branislav Panis
Konzultant scenára:
PhDr. Ľubomír Lipták, DrSc.,
Posudzovatelia scenára:
PhDr. Valerián Bystrický, CSc.,
Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.,

Slovensko prešlo v 20. storočí veľkými premenami. Ich poznávanie tvorí dôležitú súčasť budovania historického povedomia i politickej kultúry slovenskej spoločnosti. Umožňujú národnú hrdosť i občianske sebavedomie oprieť sa o pilier historickej kontinuity, ukotvenia v dejinách i o pilier zodpovednosti za čas, ktorý žijeme.

Základným zámerom výstavy je muzeálnymi prostriedkami prezentovať dynamiku spoločenského vývoja a politických zvratov za uplynulých 100 rokov, predovšetkým štátoprávne zmeny a politické režimy, ktoré ich napĺňali. Obmedzený priestor a vyjadrovacie možnosti muzeálnych predmetov neumožňujú zachytiť všetky aspekty mnohovrstvového vývoja spoločnosti. Nosným pilierom výstavy tak bude prezentácia zlomových udalostí rokov 1918, 1939, 1948, 1968, 1989, 1993 a s nimi súvisiacich štátnych útvarov, prípadne režimov.

Cieľom výstavy je reflexia dejinného vývoja špecifickými výrazovými prostriedkami – muzeálnymi predmetmi. Ich výpovedná hodnota spolu s výtvarným dotvorením výstavy umožní skĺbiť poznávacie, pedagogické a estetické aspekty výstavy. Veľká časť návštevníkov prežila prezentované udalosti a má k nim aj osobný postoj, výstava bude príležitosťou otestovať reflexiu dejín aj netradičnými prameňmi. Zároveň priblíži mladej generácii, pre ktorú sú udalosti rokov 1989 – 1993 nanajvýš detským zážitkom, modernými výrazovými prostriedkami dejinné križovatky Slovenska a jeho občanov.
Koncepcia výstavy ráta s využitím kombinácie autentických zbierkových predmetov a panelovej časti, ktorá by obsahovala základné informačné údaje viažuce sa k historickým udalostiam. Nosným muzeálnym médiom bude plagát. Predpokladá sa aj bohaté využitie sprievodných multimediálnych prvkov (dotyková obrazovka, multimediálne CD texty, obrázky, filmové zábery, zvukové záznamy).

Tematické členenie výstavy:

Slovensko v novom storočí
Nosnou témou tejto časti je vymanenie sa Slovenska z Uhorska, prezentácia volebných aktivít všetkých krídiel slovenskej politiky do roku 1918 (voľby 1905, 1910), ďalej aktivít organizovanej slovensko-americkej komunity pri vzniku nového štátu, účasť Slovákov v prvej svetovej vojne a v zahraničnom odboji, osobnosť M. R. Štefánika ako spoluzakladateľa štátu Čechov a Slovákov.

Slovensko v česko-slovenskom štáte (1918 – 1938)
Prezentácia vzniku štátu Martinskou deklaráciou, zachytenie zmeny politického, sociálneho, kultúrneho a národnostného vývoja v rokoch 1918 – 1938, národné symboly (znak, hymna, hlavné mesto), fungovanie politického systému – parlamentnej demokracie s ťažiskom na dva hlavné prúdy strán centristických a autonomistických, osobnosti politického života (A. Hlinka, M. Hodža, M. Rázus), zmeny organizácie politickej správy, nenaplnené úsilie o rovnoprávne postavenie, geopolitické súvislosti, Mníchov a Viedenská arbitráž, 6. 10. 1938 vyhlásenie slovenskej autonómie.

Slovenská republika (1939 – 1945)
Prezentácia vzniku republiky 14. marca 1939 a atribútov jej štátnosti – snem, prezident, vláda, geopolitických súvislosti jej vzniku ako súčasti politiky Nemecka (obmedzená suverenita daná tzv. ochrannou zmluvou), charakteristiky autoritatívneho totalitného politického systému riadeného jednou stranou a jeho nástrojov, zmeny v druhej svetovej vojne spôsobené protihitlerovskou koalíciou, formovanie odboja a vznik Vianočnej dohody 1943, Slovenské národné povstanie ako prihlásenie sa k protihitlerovskej koalícii a demokratickým tradíciám, obnovenie suverenity Československa, KVP.

Riadená demokracia (1946 – 1948)
Prezentácia politického systému Národného frontu, problémy s vymedzovaním kompetencií celoštátnych a slovenských orgánov tzv. pražské dohody, voľby 1946, tzv. “slovenská kríza”, opätovné očisty verejného života.

Komunistická diktatúra
Slovensko v sovietizovanom Československu (1948 – 1968)
Nastolenie komunistickej diktatúry vo februári 1948 a začlenenie do sovietskeho bloku, akcent na rôzne stránky diktatúry – represívna (procesy), ideologická kontrola každodenného života spoločnosti, prezentácia urýchlených plánov rozvoja spoločnosti a s tým spojená industrializácia, združstevňovanie, riešenie česko-slovenských vzťahov a likvidácia slovenských národných orgánov, zaostávanie za európskymi krajinami.

Pokus o reformu – “socializmus s ľudskou tvárou” 1968
Prezentácia pokusu reformovať komunistický systém vlastnými silami – celospoločenské vzopätie a obroda spoločnosti, snahy dosiahnuť konštituovanie rovnoprávneho postavenia Slovákov v štáte na federatívnom princípe, akcent na postavenie a funkciu A. Dubčeka v demokratizačnom procese, zlomenie demokratizačného pohybu vojskami piatich armád Varšavskej zmluvy.

Umŕtvená spoločnosť (1969 – 1989)
Prezentácia dvadsaťročnej agónie režimu a normalizačného procesu, Československo ako satelit Sovietskeho zväzu, kontrola spoločnosti Štátnou bezpečnosťou, na druhej strane prezentácia prejavov odporu – disidentská tlač, náboženské aktivity, vplyv helsinského procesu (1975), Charty 77 a sovietskej “perestrojky”, celková aktivizácia opozičných síl na báze ľudských, náboženských práv a environmentálneho hnutia pred pádom železnej opony.

Na ceste k demokracii
V štruktúrovanej podobe zachytenie všetkých etáp demokratických zmien v období “nežnej revolúcie”, od demonštrácie študentov zo 16. novembra 1989 v Bratislave cez vznik Verejnosti proti násiliu 19. novembra, generálny štrajk, zrušenie vedúcej úlohy KSČ, k vláde národného porozumenia a voľbe prezidenta V. Havla a predsedu Federálneho zhromaždenia A. Dubčeka, uskutočnenie parlamentných volieb 1990 ako potvrdenia základných politických zmien a prechodu k parlamentnej demokracii a občianskej spoločnosti, prechod od centralizovaného hospodárstva na sociálne orientovanú tržnú ekonomiku.

Na ceste k samostatnosti
Prezentovanie riešenia sporu o nové štátoprávne usporiadanie vzťahov Slovákov a Čechov rozdelením federatívneho Česko – Slovenska na dva samostatné štáty a akty, ktoré to sprevádzali – výsledky volieb 1992, 17. júla 1992 prijatie Deklarácii o zvrchovanosti Slovenskej republiky, 1. septembra prijatie Ústavy SR a 1. januára 1993 vznik samostatnej Slovenskej republiky, formovanie novej štátnej organizácie, prijatie SR do OSN a za člena Rady Európy, voľba prezidenta M. Kováča, symbolické atribúty štátnosti – ústava, štátny znak, štandarda prezidenta, štátna zástava, pečať NR SR.

Desaťročie samostatnosti
Slovensko ako parlamentná republika, výsledky volieb do 150 člennej Národnej rady v rokoch 1994, 1998, 2002 a vytvorenie vládnych koalícií, predsedovia parlamentu, predsedovia jednotlivých vlád, priama voľba prezidenta Rudolfa Schustera občanmi – 1999, medzinárodné zaradenie a kontakty SR (mapa diplomatických zastúpení), medzinárodné misie Armády SR, integračné a asociačné snahy Slovenskej republiky v súvislosti s prijatím do OECD, NATO a EÚ.