Voľné pracovné pozície

grand4Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
vypisuje výberové konanie na miesto

vedúci (vedúca) Dokumentačného centra maďarskej kultúry na Slovensku

Požadujeme:
– vysokoškolské vzdelanie etnografického alebo historického zamerania
– minimálne 3 roky odbornej praxe
– dobrú znalosť slovenského a maďarského jazyka
– organizačné a riadiace schopnosti
– znalosť prostredia múzejnej práce
– užívateľskú znalosť práce s PC
– morálnu a občiansku bezúhonnosť

Ponúkame:
– tvorivú prácu v inštitúcii s celoštátnou pôsobnosťou
– možnosti osobného, odborného a vedeckého rozvoja
– možnosti zahraničných odborných kontaktov
– postavenie a platové podmienky podľa mzdových predpisov
pre príspevkové organizácie

Prihlášky do výberového konania doložené dotazníkom, profesijným životopisom a kópiou dokladov o požadovanom vzdelaní zašlite do 15. marca 2002 na adresu:

SNM – Historické múzeum
Vajanského nábrežie 2
814 36 Bratislava 1

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum prijme:

historika (čku) umenia

na pozíciu kurátora umelecko-historických zbierok so zameraním na historický nábytok
a ďalšie oblasti umeleckých remesiel

Požadujeme:
– vysokoškolské vzdelanie príslušného smeru
– tvorivý prístup a záujem o múzejnícku prácu
– znalosť práce v múzejnom prostredí
– užívateľskú znalosť práce s PC
– morálnu a občiansku bezúhonnosť

Privítame:
– odbornú prax v múzeu alebo galérii
– znalosť cudzích jazykov

Ponúkame:
– zaujímavú tvorivú prácu v sympatickom kolektíve v inštitúcii
s celoštátnou pôsobnosťou
– možnosti osobného a odborného rastu
– možnosti domácich a medzinárodných odborných kontaktov
– platové podmienky podľa mzdových predpisov pre príspevkové organizácie

Termín nástupu: 1. 4. 2002, prípadne podľa dohody
SNM – Historické múzeum
Vajanského nábrežie 2
814 36 Bratislava 1

Tel.: +421 2 54411444
+421 2 89341601
Fax: +421 2 54414981
e-mail: muzeum@snm-hm.sk
www.snm-hm.sk

Umenie tapisérie zo zbierok Múzea Le Petit Palais v Paríži

25034-10Le Petit Palais (Malý palác) – Múzeum výtvarného umenia mesta Paríž, ktoré uchováva veľmi významné zbierky francúzskeho umenia a starého umenia gréckej antiky, slúži verejnosti už od roku 1902. Svoje zbierkové fondy má zostavené z dvoch vzájomne sa dopĺňajúcich ucelených častí. Prvá je venovaná francúzskemu umeniu a prezentuje obdobie okolo roku 1900, keď mesto Paríž (presnejšie v rokoch 1880 až 1914) rozvíjalo svoje mecenášske aktivity. V druhej časti je zastúpené staré umenie gréckej antiky, ktoré sa do Európy dostalo v 18. storočí vďaka veľkorysosti darcov ako boli bratia Dutuitovci v roku 1902, manželia Tuckovci v roku 1930 alebo de Roger Cabal v roku 1998. V múzeu sa pravidelne konajú taktiež umelecké výstavy medzinárodného významu.

V snahe umožniť verejnosti lepšie sa oboznámiť s týmito unikátnymi, ale často ešte nepoznanými zbierkami, sa múzeum rozhodlo realizovať dve ďalšie aktivity. V rokoch 2001 až 2005 prešlo veľkou rekonštrukciou, ktorá umožnila sprístupniť až 5 000 m2 siení Petit Palais. Druhou aktivitou sú tzv. Ambassades du Petit Palais (Vyslanectvá Malého paláca), ktoré pomáhajú organizovať významné a tematicky presne vymedzené výstavy mimo múzea, avšak z jeho vlastných zbierkových predmetov. Vyslanectvá sa postupne rozšírili od Rio de Janeiro až po Tokio, cez Kodaň, Berlín, Madrid či Limoges.

Výstavu Umenie tapisérie zo zbierok parížskeho múzea v Petit Palais v Slovenskom národnom múzeu-Historickom múzeu na Bratislavskom hrade tvorí reprezentatívny výber z tohto monumentálneho a dekoratívneho umenia. Zároveň je poslednou časťou projektu Ambassades du Petit Palais.

Výstava prezentuje vzácne tapisérie zo 17. a 18. storočia, ktoré pochádzajú z francúzskych a belgických dielní. Rozdelené sú do šiestich hlavných tém: Alexander Veľký, Grécka mytológia, Biblické motívy, Kone a jazdectvo, Detské hry a Pastorále (výjavy z vidieckeho života). Viacerým tapisériám boli predlohou obrazy významného maliara Charlesa Le Bruna (napr. Triumf Alexandra alebo Medený had), ktorý pôsobil na dvore Ľudovíta XIV., nazývaného kráľ Slnko. Z ručne tkaných závesov a nástenných kobercov, ktoré kedysi slúžili na zvýšenie komfortu a okázalosti európskych feudálnych príbytkov, sa tak stali majstrovské diela nesmiernej hodnoty.

ZAPOJTE SA

grand3ZAPOJTE SA
DO PROJEKTU VÝSTAVY HISTORICKÉ MEDZNÍKY SLOVENSKA V 20. STOROČÍ

Slovenské národné múzeum – Historické múzeum so sídlom na Bratislavskom hrade pripravuje na december 2002 výstavu Historické medzníky Slovenska v 20. storočí. Zámerom výstavy je múzejnými prostriedkami prezentovať dynamiku spoločenského vývoja a politických zvratov na Slovensku za uplynulých 100 rokov. V tejto súvislosti sa obraciame na širokú verejnosť s prosbou pomôcť rozšíriť prezentáciu témy o hodnotné a príťažlivé predmety viažuce sa predovšetkým k posledným 50 rokom 20. storočia. Ide o osobné pamiatky, letáky, fotografie a iné trojrozmerné predmety zachytávajúce politickú, náboženskú a občiansku represiu začiatkom 50. rokov, ďalej na obdobie obrodenej spoločnosti (1968), normalizačného procesu a obdobie nežnej revolúcie. Uvedené predmety je možné na výstavu zapožičať, darovať alebo odpredať do zbierok SNM Historického múzea.

Termín: august 2002
Kontakt: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
81436 Bratislava – Hrad
tel: 02/ 59341605
fax: 02/ 54414981
muzeum@snm-hm.sk
kurincova@snm-hm.sk
osykova@snm-hm.sk

P R O J E K T
výstavy venovanej 10. výročiu vzniku samostatnej Slovenskej republiky

Názov výstavy:
Historické medzníky Slovenska v 20. storočí
Usporiadateľ:
Slovenské národné múzeum – Historické múzeum
Termín:
december 2002 – december 2003
Lokalizácia:
II. poschodie Bratislavského hradu
(menší variant cca 460 m2, rozšírený variant 705 m2)
Kolektív autorov :
PhDr. Elena Kurincová
Mgr. Linda Osyková
Mgr. Marek Budaj
Manažér výstavy:
Mgr. Branislav Panis
Konzultant scenára:
PhDr. Ľubomír Lipták, DrSc.,
Posudzovatelia scenára:
PhDr. Valerián Bystrický, CSc.,
Prof. PhDr. Pavol Mešťan, DrSc.,

Slovensko prešlo v 20. storočí veľkými premenami. Ich poznávanie tvorí dôležitú súčasť budovania historického povedomia i politickej kultúry slovenskej spoločnosti. Umožňujú národnú hrdosť i občianske sebavedomie oprieť sa o pilier historickej kontinuity, ukotvenia v dejinách i o pilier zodpovednosti za čas, ktorý žijeme.

Základným zámerom výstavy je muzeálnymi prostriedkami prezentovať dynamiku spoločenského vývoja a politických zvratov za uplynulých 100 rokov, predovšetkým štátoprávne zmeny a politické režimy, ktoré ich napĺňali. Obmedzený priestor a vyjadrovacie možnosti muzeálnych predmetov neumožňujú zachytiť všetky aspekty mnohovrstvového vývoja spoločnosti. Nosným pilierom výstavy tak bude prezentácia zlomových udalostí rokov 1918, 1939, 1948, 1968, 1989, 1993 a s nimi súvisiacich štátnych útvarov, prípadne režimov.

Cieľom výstavy je reflexia dejinného vývoja špecifickými výrazovými prostriedkami – muzeálnymi predmetmi. Ich výpovedná hodnota spolu s výtvarným dotvorením výstavy umožní skĺbiť poznávacie, pedagogické a estetické aspekty výstavy. Veľká časť návštevníkov prežila prezentované udalosti a má k nim aj osobný postoj, výstava bude príležitosťou otestovať reflexiu dejín aj netradičnými prameňmi. Zároveň priblíži mladej generácii, pre ktorú sú udalosti rokov 1989 – 1993 nanajvýš detským zážitkom, modernými výrazovými prostriedkami dejinné križovatky Slovenska a jeho občanov.
Koncepcia výstavy ráta s využitím kombinácie autentických zbierkových predmetov a panelovej časti, ktorá by obsahovala základné informačné údaje viažuce sa k historickým udalostiam. Nosným muzeálnym médiom bude plagát. Predpokladá sa aj bohaté využitie sprievodných multimediálnych prvkov (dotyková obrazovka, multimediálne CD texty, obrázky, filmové zábery, zvukové záznamy).

Tematické členenie výstavy:

Slovensko v novom storočí
Nosnou témou tejto časti je vymanenie sa Slovenska z Uhorska, prezentácia volebných aktivít všetkých krídiel slovenskej politiky do roku 1918 (voľby 1905, 1910), ďalej aktivít organizovanej slovensko-americkej komunity pri vzniku nového štátu, účasť Slovákov v prvej svetovej vojne a v zahraničnom odboji, osobnosť M. R. Štefánika ako spoluzakladateľa štátu Čechov a Slovákov.

Slovensko v česko-slovenskom štáte (1918 – 1938)
Prezentácia vzniku štátu Martinskou deklaráciou, zachytenie zmeny politického, sociálneho, kultúrneho a národnostného vývoja v rokoch 1918 – 1938, národné symboly (znak, hymna, hlavné mesto), fungovanie politického systému – parlamentnej demokracie s ťažiskom na dva hlavné prúdy strán centristických a autonomistických, osobnosti politického života (A. Hlinka, M. Hodža, M. Rázus), zmeny organizácie politickej správy, nenaplnené úsilie o rovnoprávne postavenie, geopolitické súvislosti, Mníchov a Viedenská arbitráž, 6. 10. 1938 vyhlásenie slovenskej autonómie.

Slovenská republika (1939 – 1945)
Prezentácia vzniku republiky 14. marca 1939 a atribútov jej štátnosti – snem, prezident, vláda, geopolitických súvislosti jej vzniku ako súčasti politiky Nemecka (obmedzená suverenita daná tzv. ochrannou zmluvou), charakteristiky autoritatívneho totalitného politického systému riadeného jednou stranou a jeho nástrojov, zmeny v druhej svetovej vojne spôsobené protihitlerovskou koalíciou, formovanie odboja a vznik Vianočnej dohody 1943, Slovenské národné povstanie ako prihlásenie sa k protihitlerovskej koalícii a demokratickým tradíciám, obnovenie suverenity Československa, KVP.

Riadená demokracia (1946 – 1948)
Prezentácia politického systému Národného frontu, problémy s vymedzovaním kompetencií celoštátnych a slovenských orgánov tzv. pražské dohody, voľby 1946, tzv. “slovenská kríza”, opätovné očisty verejného života.

Komunistická diktatúra
Slovensko v sovietizovanom Československu (1948 – 1968)
Nastolenie komunistickej diktatúry vo februári 1948 a začlenenie do sovietskeho bloku, akcent na rôzne stránky diktatúry – represívna (procesy), ideologická kontrola každodenného života spoločnosti, prezentácia urýchlených plánov rozvoja spoločnosti a s tým spojená industrializácia, združstevňovanie, riešenie česko-slovenských vzťahov a likvidácia slovenských národných orgánov, zaostávanie za európskymi krajinami.

Pokus o reformu – “socializmus s ľudskou tvárou” 1968
Prezentácia pokusu reformovať komunistický systém vlastnými silami – celospoločenské vzopätie a obroda spoločnosti, snahy dosiahnuť konštituovanie rovnoprávneho postavenia Slovákov v štáte na federatívnom princípe, akcent na postavenie a funkciu A. Dubčeka v demokratizačnom procese, zlomenie demokratizačného pohybu vojskami piatich armád Varšavskej zmluvy.

Umŕtvená spoločnosť (1969 – 1989)
Prezentácia dvadsaťročnej agónie režimu a normalizačného procesu, Československo ako satelit Sovietskeho zväzu, kontrola spoločnosti Štátnou bezpečnosťou, na druhej strane prezentácia prejavov odporu – disidentská tlač, náboženské aktivity, vplyv helsinského procesu (1975), Charty 77 a sovietskej “perestrojky”, celková aktivizácia opozičných síl na báze ľudských, náboženských práv a environmentálneho hnutia pred pádom železnej opony.

Na ceste k demokracii
V štruktúrovanej podobe zachytenie všetkých etáp demokratických zmien v období “nežnej revolúcie”, od demonštrácie študentov zo 16. novembra 1989 v Bratislave cez vznik Verejnosti proti násiliu 19. novembra, generálny štrajk, zrušenie vedúcej úlohy KSČ, k vláde národného porozumenia a voľbe prezidenta V. Havla a predsedu Federálneho zhromaždenia A. Dubčeka, uskutočnenie parlamentných volieb 1990 ako potvrdenia základných politických zmien a prechodu k parlamentnej demokracii a občianskej spoločnosti, prechod od centralizovaného hospodárstva na sociálne orientovanú tržnú ekonomiku.

Na ceste k samostatnosti
Prezentovanie riešenia sporu o nové štátoprávne usporiadanie vzťahov Slovákov a Čechov rozdelením federatívneho Česko – Slovenska na dva samostatné štáty a akty, ktoré to sprevádzali – výsledky volieb 1992, 17. júla 1992 prijatie Deklarácii o zvrchovanosti Slovenskej republiky, 1. septembra prijatie Ústavy SR a 1. januára 1993 vznik samostatnej Slovenskej republiky, formovanie novej štátnej organizácie, prijatie SR do OSN a za člena Rady Európy, voľba prezidenta M. Kováča, symbolické atribúty štátnosti – ústava, štátny znak, štandarda prezidenta, štátna zástava, pečať NR SR.

Desaťročie samostatnosti
Slovensko ako parlamentná republika, výsledky volieb do 150 člennej Národnej rady v rokoch 1994, 1998, 2002 a vytvorenie vládnych koalícií, predsedovia parlamentu, predsedovia jednotlivých vlád, priama voľba prezidenta Rudolfa Schustera občanmi – 1999, medzinárodné zaradenie a kontakty SR (mapa diplomatických zastúpení), medzinárodné misie Armády SR, integračné a asociačné snahy Slovenskej republiky v súvislosti s prijatím do OECD, NATO a EÚ.

Otváracie hodiny:

Otváracie hodiny:

pondelok 
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa
zatvorené
od 9:00 do 17:00
od 9:00 do 17:00
od 9:00 do 17:00
od 9:00 do 17:00
od 9:00 do 17:00
od 9:00 do 17:00
Posledný vstup: 16:15 hod.
Základné vstupné: 40,- Sk
Zľavy:

študenti
deti od 6 rokov
dôchodcovia SR
vojaci základnej služby
držitelia kariet ISIC, ITIC, Euro 26

 

20,- Sk
20,- Sk
20,- Sk
20,- Sk
20,- Sk

Voľný vstup:

deti do 6 rokov
pedagogický dozor
držitelia preukazov ICOM
držitelia voľných vstupeniek SNM – HM
zamestnanci múzeí a galérií v SR a ČR

Mestská doprava:

z Hodžovho námestia – trolejbus č. X7

Pokoj ľuďom dobrej vôle

giotto1Výstavy betlehemov majú na Bratislavskom hrade dlhú tradíciu. Prvá výstava sa konala na Vianoce 1990 ako prvá výstava betlehemov na Slovensku od 50-tych rokov 20. storočia. Uskutočnila sa v kaplnke – Hudobnej sieni Bratislavského hradu a bolo na nej vyše 80 betlehemov z 15 slovenských múzeí a galérií i zo súkromných a cirkevných fondov. Jej názov „Pokoj ľuďom dobrej vôle…“ potom predznamenal rad ďaľších výstav ľudových a sakrálnych betlehemov a umenia s vianočnou tematikouna Bratislavskom hrade; všetky sa stretli s veľkým záujmom domácej a zahraničnej verejnosti. Väčšinou šlo o výstavy slovenských betlehemov; v r. 1993 sa uskutočnila veľká výstava betlehemov z Národného múzea v Prahe.

Výstavy betlehmov zo zbierok SNM – Historického múzea boli i s úspechom predstavené i na zahraničných výstavách vo Francúzsku, Rakúsku,Česku,Taliansku a Švédsku.

Betlehemy zo zbierok SNM – Historického múzea pochádzajú z územia celého Slovenska, od začiatku 18. po koniec 20.storočia. Na dnešnej výstave z nich predstavujeme našej verejnosti vyše štyridsať celkov i jednotlivých solitérov.. Všetky pochádzajú zo Slovenska, v úvodnej časti sú i dva krásne betlehemy českej proveniencie. Jeden krásny drevený betlehem poskytlo Múzeum kultúry karpatských Nemcov. Väčšinou ide o drevené betlehemy stredoslovenskej proveniencie, zastúpené sú však i ďaľšie regióny Slovenska. V úvodnej časti výstavy predstavujeme vzácne umelecké diela slohového umenia , tematika ktorých je spätá s adventným a vianočným obdobím / sochy,obrazy i artefakty umeleckého remesla z oblasti mariánskej ikonografie, časti slohových betlehemov, apod; pochádzajú od 17. po 19.storočie .

Okrem starších prác výstava predstavuje i súčasné betlehemy, zhotovené okrem dreva i z ďaľších materiálov /keramické, slamené, drôtené, apod./

Súčasťou výstavy bude i detská dielňa pod názvom „Môj najkrajší betlehem“.Deti, inšpirované výstavou, budú kresliť svoj betlehem. Výkresy po skončení výstavy vyhodnotí odborná porota a víťazi budú odmenení – i návštevou do tajomných zákutí Hradu!

Súčasťou výstavy bude i premietanie dokumentov o histórii betlehemov na Slovensku.

HOLÍČSKA FAJANSA

giotto3Na výstavu “Krehká krása” voľne nadväzuje malá výstava “Holíčska fajansa”. V niekoľkých vitrínach na tzv. Tereziánskom schodisku návštevníkom predstavujeme výber najkrajších predmetov z našich zbierok, dokumentujúcich produkciu manufaktúry, ktorú v polovici 18. storočia v Holíči založil manžel Márie Terézie, František Lotrinský. Jej výrobky sa dostávali na šľachtické i panovnícke európske dvory. Každý predmet dnes predstavuje vyhľadávaný objekt pre zberateľov.

HISTORICKÉ HODINY

hodiny2V Historickom múzeu sa nachádza v rámci zbierok umeleckého remesla aj súbor historických hodín. História vzniku tohto súboru hodín siaha ešte do obdobia existencie Slovenského vlastivedného múzea (založené r. 1924), ktorého zbierky sa stali základom dnešného Historického múzea SNM. Tvorba tejto kolekcie (vyše 200 predmetov) prebiehala v rámci všeobecnej dokumentácie pamiatok umeleckého remesla a neorientovala sa na budovanie zbierky hodín ako špeciálneho odboru. V priebehu rokov sa podarilo získať pomerne ucelenú zbierku dokladajúcu vývoj hodinárstva od konca 17. storočia do začiatku 20. storočia.

Dejiny hodinárstva na Slovensku začínajú v 15. storočí, kedy sú písomné záznamy o existencii vežových hodín v niektorých mestách, napr. Bratislave z r. 1440. Ako samostatné remeslo sa hodinárstvo vyčlenilo zo zámočníctva v 16. storočí. Hodinári sa vnútorne delili na “veľkých”, ktorí zhotovovali vežové a izbové hodiny a “malých”, ktorí vyrábali hodinky vreckové. Hodinárov nachádzame spočiatku len v najvýznamnejších centrách remeselnej výroby. Nikdy netvorili samostatné cechy. Najstarším bol bratislavský cech hodinárov, zámočníkov a puškárov z r. 1571. V 17. storočí okrem Bratislavy boli cechy v Banskej Štiavnici, Košiciach, Spišskej Novej Vsi, Trnave. Od konca 18. storočia sa podstatne zvýšil počet hodinárov a aj miest, v ktorých pracovali. V r. 1828 bolo na Slovensku 96 hodinárov v 41 mestách. V 2. pol. 19. storočia konkurencia továrenskej výroby hodiniek donútila hodinárov zamerať sa postupne na opravárensku činnosť.

Na výstave Historické hodiny sú prezentované hodiny interiérové – stolové, podlahové, nástenné, cestovné a hodinky vreckové. V rámci týchto jednotlivých druhov sú tu zastúpené aj ich rozličné variácie z jednotlivých slohových období (koniec 17. – zač. 20. storočia). Okrem hodín domáceho pôvodu značnú časť predstavujú aj produkty zahraničných hodinárskych centier, najmä Viedne a Paríža. Hodiny pochádzajúce z územia Slovenska (Bratislava, Trnava, Trenčín, Prešov) sa svojim tvarom a výzdobou začleňujú do celkového európskeho prúdu.

Hodinárstvo malo svoje zákonitosti vývoja a táto činnosť bola vždy spätá s dobovým umeleckým prejavom. Od ručnej výroby hodín sa v priebehu storočí postupne prešlo až k sériovej továrenskej produkcii – od estetického doplnku interiéru k rýdzo úžitkovému predmetu.

Kalvárie a krížové cesty na Slovensku

durer2Výstava pripravená v spolupráci s Pamiatkovým ústavom Bratislava prezentuje snahu o záchranu a zdokumentovanie tohto druhu sakrálneho umenia na Slovensku. Predstavuje kalvárie ako súborné umelecko-historické diela zasadené do krajiny, vyzdvihujúc tak duchovnú silu miesta. Posolstvo utrpenia a bolesti prostredníctvom kalvárií a krížových ciest, ako míľnikov životnej cesty sa prenáša na tých, ktorí kráčali po nej kráčali v minulosti a nás, ktorí sú na ceste dnes.

Dokumentačné centrum maďarskej kultúry

OLYMPUS DIGITAL CAMERA– funguje od 1. júla 2001 ako samostatné oddelenie SNM – Historického múzea
– má štyroch odborných pracovníkov (etnograf, dvaja historici, dokumentaristka)
– je špecializovaným vedecko-výskumným, dokumentačným a metodickým múzejným pracoviskom
– cieľavedome získava, ochraňuje, vedecky a odborne spracúva a sprístupňuje zbierky dokladujúce dejiny a vývoj hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku
– buduje databázu zbierok, týkajúcich sa dejín a ľudovej kultúry maďarského etnika na Slovensku, v múzeách a iných fondoch na Slovensku a v zahraničí, databázu kultúrno-historických prameňov
– vytvára fotoarchív hmotnej a duchovnej kultúry maďarského etnika na Slovensku
– realizuje vedecké výskumy v oblasti histórie, dejín kultúry a etnografie maďarského etnika na Slovensku
– pripravuje sa na odborné spracovanie a na ochranu vlastného zbierkového fondu a na pravidelnú realizáciu výstav
– vydáva periodiká Acta Museologica Hungarica, Muzeologické zošity a publikuje odborné články a štúdie
– poskytuje metodickú pomoc vo všetkých oblastiach múzejnej činnosti tým osobám a organizáciám, ktoré spravujú akýkoľvek hnuteľný predmet a nehnuteľný majetok múzejného charakteru dokumentujúci kultúru maďarského etnika na Slovensku

Kontakt:
Tel./Fax: +421 2 59341613
dcmk@snm-hm.sk

Mgr. Štefan Gaučík
gaucik@snm-hm.sk

Mgr. Kristína Lakatosová
lakatosova@snm-hm.sk

Dokumentácia
Mgr. Sylvia Szabóová
szaboova@snm-hm.sk

Oddelenie reštaurovania zbierkových predmetov

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOddelenie reštaurovania zbierkových predmetov sa podieľa na odbornom spracovaní zbierkových predmetov tým, že vykonáva všetky špecializované práce spojené s ukladaním zbierkových predmetov v depozitárnych priestoroch, a tiež s ich ošetrením (konzervovaním, reštaurovaním). Ďalej spolupracuje pri realizovaní výstav a expozícií.

Reštaurátori interne spolupracujú s kustódmi zbierok, externe s odborníkmi z iných inštitúcií (napr. SAV, HMÚ, ŠRA, VŠVU, Hudobné múzeum, Archeologické múzeum, STU).
Práca reštaurátorov v múzeu sa dá vnímať z dvoch hľadísk :

Globálne hľadisko – jedná sa o ochranu celej zbierky určitého charakteru. Tu je dôležité vytvorenie a stále sledovanie vhodných klimatických podmienok v depozite/expozícii, správne (resp. najlepšie možné) uloženie zbierkových predmetov v depozite/expozícii, zabezpečenie zbierkových predmetov pred činnosťou škodcov organického pôvodu, sledovanie pohybu zbierkových predmetov, ktoré sú vypožičané z iných inštitúcií alebo sú zapožičané do iných inštitúcií.
Lokálne hľadisko – jedná sa o reštaurovanie jednotlivého/konkrétneho zbierkového predmetu. Reštaurátorská práca má dve fázy :

1. fáza – reštaurátor realizuje podrobný prieskum pôvodu a súčasného stavu zbierkového predmetu pomocou najmodernejších metód, pričom spolupracuje s odborníkmi z oblasti prírodných vied. Vzhľadom na získané vedomosti o stave zbierkového predmetu následne realizuje stabilizáciu a konzerváciu zbierkového predmetu.

2. fáza – reštaurátor po spolupráci s kustódom (odborníkom z humanitnej oblasti) navrhne a realizuje celkové výtvarné scelenie zbierkového predmetu.
Reštaurátori v múzeu sú špecializovaní na reštaurovanie podľa materiálu zbierkových predmetov. Vzhľadom na túto špecializáciu sa vytvárajú aj odborné pracoviská (záleží na možnosti múzea), kde sa realizujú reštaurátorské práce.

Pri reštaurátorskej dokumentácii a získavaní nových vedomostí z oboru v súčasnej dobe využívajú pracovníci najmodernejšie technológie.

Kontakt:
Tel.: +421 2 59341633
Fax: +421 2 54414981
restauratori@snm-hm.sk

Reštaurátorský ateliér zbierkových predmetov z keramiky, skla a porcelánu
Elena Rákoczyová
vedúca oddelenia
Tel.: +421 2 59341633

Reštaurátorský ateliér zbierkových predmetov z kovov
Marek Deák
Mikuláš Červeňanský
Tel.: +421 2 59349112

Reštaurátorský ateliér zbierkových predmetov z dreva
Edmunt Kele
Tel.: +421 2 59341630

Reštaurátorský ateliér závesných obrazov
Ružena Škuciová
Tel.: +421 2 59341630

Reštaurátorský ateliér písomných dokumentov a umeleckých artefaktov na papierovej podložke
Mgr. Art. Nina Mrafková
Tel.: +421 2 59341625
mrafkova@snm-hm.sk

Reštaurátorský ateliér zbierkových predmetov z textilu
Bc. Art. Sylvia Slezáková
Tel.. +421 2 59341633