Oddelenie reštaurovania zbierkových predmetov

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOddelenie reštaurovania zbierkových predmetov sa podieľa na odbornom spracovaní zbierkových predmetov tým, že vykonáva všetky špecializované práce spojené s ukladaním zbierkových predmetov v depozitárnych priestoroch, a tiež s ich ošetrením (konzervovaním, reštaurovaním). Ďalej spolupracuje pri realizovaní výstav a expozícií.

Reštaurátori interne spolupracujú s kustódmi zbierok, externe s odborníkmi z iných inštitúcií (napr. SAV, HMÚ, ŠRA, VŠVU, Hudobné múzeum, Archeologické múzeum, STU).
Práca reštaurátorov v múzeu sa dá vnímať z dvoch hľadísk :

Globálne hľadisko – jedná sa o ochranu celej zbierky určitého charakteru. Tu je dôležité vytvorenie a stále sledovanie vhodných klimatických podmienok v depozite/expozícii, správne (resp. najlepšie možné) uloženie zbierkových predmetov v depozite/expozícii, zabezpečenie zbierkových predmetov pred činnosťou škodcov organického pôvodu, sledovanie pohybu zbierkových predmetov, ktoré sú vypožičané z iných inštitúcií alebo sú zapožičané do iných inštitúcií.
Lokálne hľadisko – jedná sa o reštaurovanie jednotlivého/konkrétneho zbierkového predmetu. Reštaurátorská práca má dve fázy :

1. fáza – reštaurátor realizuje podrobný prieskum pôvodu a súčasného stavu zbierkového predmetu pomocou najmodernejších metód, pričom spolupracuje s odborníkmi z oblasti prírodných vied. Vzhľadom na získané vedomosti o stave zbierkového predmetu následne realizuje stabilizáciu a konzerváciu zbierkového predmetu.

2. fáza – reštaurátor po spolupráci s kustódom (odborníkom z humanitnej oblasti) navrhne a realizuje celkové výtvarné scelenie zbierkového predmetu.
Reštaurátori v múzeu sú špecializovaní na reštaurovanie podľa materiálu zbierkových predmetov. Vzhľadom na túto špecializáciu sa vytvárajú aj odborné pracoviská (záleží na možnosti múzea), kde sa realizujú reštaurátorské práce.

Pri reštaurátorskej dokumentácii a získavaní nových vedomostí z oboru v súčasnej dobe využívajú pracovníci najmodernejšie technológie.

Kontakt:
Tel.: +421 2 59341633
Fax: +421 2 54414981
restauratori@snm-hm.sk

Reštaurátorský ateliér zbierkových predmetov z keramiky, skla a porcelánu
Elena Rákoczyová
vedúca oddelenia
Tel.: +421 2 59341633

Reštaurátorský ateliér zbierkových predmetov z kovov
Marek Deák
Mikuláš Červeňanský
Tel.: +421 2 59349112

Reštaurátorský ateliér zbierkových predmetov z dreva
Edmunt Kele
Tel.: +421 2 59341630

Reštaurátorský ateliér závesných obrazov
Ružena Škuciová
Tel.: +421 2 59341630

Reštaurátorský ateliér písomných dokumentov a umeleckých artefaktov na papierovej podložke
Mgr. Art. Nina Mrafková
Tel.: +421 2 59341625
mrafkova@snm-hm.sk

Reštaurátorský ateliér zbierkových predmetov z textilu
Bc. Art. Sylvia Slezáková
Tel.. +421 2 59341633