Dokumentačné centrum chorvátskej kultúry

panovnici2Pôsobí pri Slovenskom národnom múzeu – Historickom múzeu v Bratislave od roku 1996. Náplňou Dokumentačného centra chorvátskej kultúry je systematický výskum historického a etnokultúrneho vývinu chorvátskeho etnika na Slovensku vrátane zhromažďovania muzeálnych predmetov a ďalších dokumentov pre pripravované Múzeum Chorvátskej kultúry so sídlom v Devínskej Novej Vsi. V súčasnosti sa v Dokumentačnom centre chorvátskej kultúry nachádza okolo 1600 zbierkových predmetov, ktoré boli získané z lokalít Devínska Nová Ves, Chorvátsky Grob, Jarovce, Čunovo, Šenkvice, Dúbravka a Mokrý Háj. Vo fonde zbierkových predmetov sú zastúpené reálie tradičnej ľudovej kultúry, dobové fotografie, rukopisné a tlačené písomnosti v chorvátskom jazyku, obrazy profesionálnych a insitných maliarov, ikonografické a heraldické doklady o príslušníkoch chorvátskej šľachty na Slovensku a ďalšie.
So zbierkotvornou a vedeckovýskumnou činnosťou je organicky spätá aj edičná činnosť. Zameraná je na sprístupňovanie poznatkov, ktoré o Chorvátoch na Slovensku zhromaždila historiografia, jazykoveda, demografia, etnografia, folkloristika, literárna veda.

Z dielne Dokumentačného centa chorvátskej kultúry vyšli nasledovné publikácie:

CHORVÁTI NA SLOVENSKU: Dejiny, jazyka, kultúra, súvislosti. (Zs) Ján Botík. Slovenské národné múzeum, Bratislava 1996. 240 str.
CHORVÁTSKA NÁRODNOSŤ NA SLOVENSKU: História, onomastika, národopis. (Zs) Ján Botík. Slovenské národné múzeum. Bratislava 1999. 180 str.
BOTÍK, Ján: SLOVENSKÍ CHORVÁTI. Etnokultúrny vývin z pohľadu spoločenskovedných poznatkov. LÚČ pre Slovenské národné múzeum. Bratislava 2001. 228 str.
OBYČAJOVÉ TRADÍCIE PRI ÚMRTÍ A POCHOVÁVANÍ NA SLOVENSKU: S osobitným zreteľom na etnickú a konfesionálnu mnohotvárnosť. (Zs) Ján Botík. LÚČ pre Slovenské národné múzeum. Bratislava 2001. 225 str.

Kontakt:
Tel.: +421 2 59341619
Fax: +421 2 54414981

Doc. PhDr. Ján Botík, CSc.
vedúci centra
Tel.: +421 2 59341619
botik@snm-hm.sk

Mgr. Júlia Domaracká
Tel.: +421 2 59341623
domaracka@snm-hm.sk