Month: October 2009

Kabinet numizmatiky

Kabinet numizmatiky plnenie úloh odborných, vedecko-výskumných, odborno-metodických a akvizičných z oblasti numizmatiky odborné spracovávanie múzejných zbierok a zabezpečovanie ich vedeckého využitia a sprístupňovania verejnosti poskytovanie konzultačných služieb pre širokú verejnosť z oblasti numizmatiky prípravu výstav a expozícií komplexnú múzejnú dokumentáciu dejín mincovníctva a peňažníctva na území Slovenska v zmysle platných právnych predpisov správu zbierok numizmatiky […]